SPInKa 
W każdym gimnazjum objętym projektem oraz w CEZIU organizowane są Szkolne Punkty Informacji i Kariery tzw. SPInKi. W każdym biurze SPInKa będzie przestrzeń edukacyjna do rozwoju kariery, odbywać się będzie doradztwo grupowe, indywidualne oraz gra symulacyjna.

Każda SPInKa będzie to pracownia współtworzona przez młodzież szkolną i wykorzystana do zajęć, debat, dyskusji, porad indywidualnych, organizowania wolontariatu, spotkań z pracodawcami itd. Biuro będzie prowadziła młodzież pod kierunkiem opiekuna, w przyszłości może tam być utworzona np. spółdzielnia uczniowska.
Szkolne Punkty Informacji i Kariery mając ułatwić wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżce kariery. Zadania w SPInKa realizować będą doradcy zawodowi oraz psycholodzy zatrudnieni w szkole.
Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:
- Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
- Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
- Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
- Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
- Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
- Kształtowanie wśród uczniów umiejętności  pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
- Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
- Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
- Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
- Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
- Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
- Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
- Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
- Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
- Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.

- Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
- Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
- Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.


Formy wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
- Adresatami działań w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery są przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice.
- Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów i zakończone jest stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów.
- Ponadto doradca prowadzi ogólnodostępne dyżury dla uczniów , a także spotkania z rodzicami i radą pedagogiczną oraz organizuje różne formy aktywności dla uczniów np. wizyty zawodoznawcze na Festiwalu Zawodów, w przedsiębiorstwach, w Centrach Kształcenia Praktycznego.
- Do zadań realizowanych przez doradcę w SPInKa należeć będzie również organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.